Lietošanas noteikumi


1. Vispārīgi noteikumi

1.1 Šī pakalpojuma sniegšanas nosacījumi un noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Pircēja uninternetveikala www.sportguru.lv (turpmāk – Pārdevējs (Ind. darb. Reģ. Nr. 136534)) savstarpējas tiesības,nodokļus un atbildību, Pircējam iegādājoties preces internetveikalā.

2. Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis

2.1. Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no tā brīža, kadPircējs internetveikalā ir noformējis preču grozu, nospiedis pogu „Pirkt“, norādījis piegādes adresi, izvēlējiespiegādes un maksājuma veidu, nospieda pogu „Apstiprināt pasūtījumu“, un ir spēkā līdz visu nosacījumuizpildei saskaņā ar šo līgumu.
2.2. Ikviens līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek reģistrēts un aizsargāts internetveikala datubāzē.

3. Pircēja tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces internetveikalā, ievērojot šos Noteikumus un Latvijas Republikaslikumdošanu.
3.2. Pircējam (lietotājam) ir tiesības atteikties no preču pirkšanas un pārdošanas ar Pārdevēju, par to rakstiskiziņojot Pārdevējam 14 dienu laikā no preces piegādes dienas.
3.3. Pircējam ir arī citas Nosacījumos un Latvijas Republikas likumdošanā minētās tiesības.

4. Pircēja pienākumi

4.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.
4.2. Pircējs apņemas saņemt pasūtītās preces un samaksāt par precēm un piegādi.
4.3. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā sniegtie dati, Pircējam nekavējoties tie jāatjauno.
4.4. Pircēja izvēlētās preces tiek rezervētas, kad Pārdevējs saņem pasūtījumu, tacu pirkšanas-pārdošanaslīgums sāk darboties tad, kad:
4.4.1. Pircējs izvēlas maksājuma veidu un veic priekšapmaksu par izvēlētajām precēm. Ja Pircējs 3(triju) darbadienu laikā nesamaksā par precēm, Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Pircēju, atcelt tā pasūtījumu.Nesaņemot apmaksu šī termiņa laikā, Pārdevējam ir tiesības pieņemt, ka Pircējs ir atteicies no pirkšanas-pārdošanas līguma.
4.4.2. Pircējs ir izvēlējies apmaksāt par preci piegādes laikā.
4.5. Pircējs apņemas ievērot citus Nosacījumos un Latvijas Republikas likumdošanā minētas prasības.

5. Pārdevēja tiesības

5.1. Ja Pircējs cenšas sabojāt internetveikalu vai tā stabilo darbību, Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšējasbrīdināšanas apturēt (pārtraukt) piekļuvi internetveikalam.
5.2. Svarīgu apstākļu gadījumā, Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai pastāvīgi pārtraukt internetveikala darbību,iepriekš par to nebrīdinot Pircēju.
5.3. Pārdevējam ir citas Nosacījumos un Latvijas Republikas likumdošanā noteiktas tiesības.

6. Pārdevēja pienākumi

6.1. Izveidot Pircējam ērti lietojamu vidi internetveikalā, lai veiksmīgi izmantotu piedāvātos pakalpojumus.
6.2. Organizēt Pircēja pasūtītās preces piegādi uz Pircēja norādīto adresi.
6.3. Ja Pārdevējs, svarīgu apstākļu gadījumā, nevar piegādāt Pircējam pasūtītās preces, tas apņemas 5 darbadienu laikā atgriezt Pircēja samaksāto naudu. Šajā gadījumā Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par prečunenodošanu.

7. Preču piegāde

7.1. Preces tiek piegādātas 1-2 darba dienu laikā (ja pie preces nav norādīts citādāk).
7.2. Pircējs apņemas pats saņemt preces. Gadījumā, ja Pircējs pats nevar saņemt preci, bet preces tiekpiegādātas uz norādīto adresi un pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izteiktPārdevējam pretenzijas par preces piegādāšanu nepiemērotā vietā.
7.3. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis pēc Pircēja izvēlētās metodes.
7.4. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu neievērošanu, ja precesPircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laicīgi Pircēja vainas dēļ vai apstākļu dēļ, kas atkarīgi no Pircēja.
7.5. Preču piegādes laikā, Pircējam kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi jāparbauda sūtījuma stāvokli unjāparaksta rēķins, pavadzīmi vai citu sūtījuma nodošanas-saņemšanas dokumentu. Pircējam, parakstot rēķinu,pavadzīmi vai citu sūtījuma nodošanas-saņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir nodots labāstāvoklī. Pamanot, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi vizuāli bojāts),Pircējam tas jānorāda rēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma nodošanas-saņemšanas dokumentā un, Pārdevēja vaitā pārstāvja klātbūtnē, uzrakstīt brīvas formas aktu par pasūtījuma bojājumu. Ja Pircējs to nav izdarījis,Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču bojājumu, ja šādi bojājumi radās no iepakojuma bojājuma,kurus Pircējs neievēroja saskaņā ar augstāk noteikto kārtību.

8. Preču atgriešana

8.1. Preces drīkst atgriezt 14 dienu laikā.
8.2. Pircējam atgriežot preces, svarīgi ievērot šos nosacījumus:
8.2.1. katrai precei, kas tiek atgriezta, ir jābūt oriģinālā un neskartā iepakojumā.
8.2.2. prece netika bojāta.
8.2.3. prece netika lietota, nezaudēja pārdošanas izskatu (nenoņemtas oriģinālas etiķetes, aizsargplēves u.c.).
8.2.4. preces atgriešana ir pilnā komplektācijā, kāda bija Pircējam saņemšanas brīdī.
8.3. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgriezto preci, ja Pircējs neievēroja 8.2. punktā uzstādītu kārtību parpreču atgriešanu.

9. Garantijas serviss

9.1. Visas preces ir oriģinālas un ir pakļautas trīs mēnešu garantijai no līguma sastādīšanas dienas (pasūtījumaapstiprinājuma), kas neierobežo likumdošanā noteiktās Pircēja tiesības, iegādājoties nepiemērotas kvalitātespreci vai pakalpojumu.
9.2 Garantija nedarbojas šādos gadījumos:
9.2.1 zābakiem, kas tika izmazgāti, ievietoti karstā gaisa žāvētājā vai žāvēti veļas žāvētājā.
9.2.2 neapzinātiem vai apzinātiem mehāniskiem bojājumiem (plīsumiem, caurumiem u.tml.).
9.2.3 bojājumiem, kas radušies nepiemērotas un nerūpīgas lietošanas dēļ.
9.2.4 ja prece netika lietota vajadzīgiem mērķiem (piem., zālei piemēroti apavi tika nēsāti ārā vai sporta apavitika mazgāti veļas mazgājamā mašīnā).
9.2.5  apavu dabiskā nodiluma gadījumā. It īpaši tas attiecas uz basketbola apaviem, kurus bieži nēsājot, tieuzsilst un deformējas. Piemēram, profesionāla basketbolista apavu derīguma termiņš ir 3 mēneši.

10. Atbildība

10.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas lapā iesniegto datu precizitāti. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kasradās reģistrācijas lapā iesniegto datu neprecizitātes dēļ.

11. Privātuma un aizsardzības politika

11.1. Pircēja sniegtie dati (elektroniskā pasta adrese, vārds, uzvārds, adrese u.c) tiek izmantoti tikai tam, laiPārdevējs varētu pareizi sniegt pakalpojumus. Bez Pircēja atļaujas, dati nekādā gadījumā netiks nodoti trešāmpersonām, kas nav saistīti ar Pārdevēja tiešo pakalpojumu sniegšanu. Pārdevējs neuzņemas atbildību parinterneta vietnē www.sportoguru.lt publicētajiem lasītāju komentāriem.
11.2. Pircējam ir tiesības bezmaksas saņemt informāciju par Pircēja sniegtajiem un aizsargātajiem datiem, tosmainīt vai izdzēst, zvanot uz Pārdevēja tālruņa numuru +370 677 61597 vai pa el. pastu [email protected].
11.3. Pircējam ir tiesības saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi personas dati tiek apkopoti, ar kādunolūku tie tiek apstrādāti, kādi ir datu saņēmēji un kā tie tiek nodrošināti vismaz pēdēja gada laikā, zvanot uzPārdevēja tālruņa numuru +370 677 61597  vai pa el. pastu [email protected].
11.4. Pircējam ir tiesības izdzēst savus personas datus vai apturēt tos, izņemot aizsardzību un personas datuapstrādi, ja dati tiek apstrādāti, pārkāpjot likuma noteikumus, par šo var zvanīt uz Pārdevēja tālruņa numuru+370 677 61597 vai pa el. pastu [email protected].

12. Apmaksa

12.1 Apmaksa ir atkarīga no katra bankas pakalpojumu sniedzēja atsevišķi pēc bankas likmēm.
12.2 Izvēloties apmaksas veidu skaidrā naudā piegādes brīdī, taču, ja klients atsakās pieņemt preci vai otrādi –neielaiž kurjeru, mums ir tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību, sakarā ar pircēja bezatbildīgu rīcību.

13. Papildu noteikumi

13.1 Pirms noslēgt attālinātu līgumu, klients pa el. pastu [email protected] var uzzināt par preču piegādi (ja tānav norādīta pie preces), kā arī visus citus iesniegtos datus saisībā ar juridiskās personas juridisko formu.

14. Nobeiguma noteikumi

14.1. Visas nesaskaņas, kas radās no vai ir saistīti ar pirkšanas un pārdošanas līgumu starp Pircēju unPārdevēju, tiek apspriestas pārrunās. Lūgumus/sūdzības par mūsu internetveikalā iegādātajām precēm vaipakalpojumiem varat iesniegt Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības iestādei (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. [email protected], tālr. 8 5 262 67 51, fakss (8 5) 279 1466), kā arī Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības dienestateritoriālos birojos – vai aizpildīt lūguma formu EGS platformā ec.europa.eu/odr.